LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: 3. - § 10 ods. 10
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Predmetné ustanovenie navrhujeme doplniť o vetu: Úrad poskytuje k systémom (elektronickým prostriedkom), ktorých je správcom bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov za účelom automatizovaného plnenia oznamovacích a zverejňovacích povinností podľa tohto zákona.   
Odôvodnenie:
Pripomienkou sa sleduje odstránenie potreby manuálneho vkladania informácií do systémov (elektronických prostriedkov) úradu. Predmetná úprava by umožnila, aby úrad sprístupnil svoje systémy (elektronické prostriedky) a tieto by sa spojili (napojili) na systémy (elektronické prostriedky) verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí by informácie vkladali do systémov (elektronických prostriedkov) ako napr. JOSEPHINE, interné systémy, iné systémy na VO iba raz a tieto by automaticky zasielali potrebné informácie úradu. Týmto by sa odstránila administratívna záťaž spojená s oznamovaním informácií úradu. Tieto informácie sa v súčasnosti manuálne prepisujú a kopírujú. Proces je chybový, časovo náročný a oberá verejných obstarávateľov a obstarávateľov o čas, ktorý by sa dal využiť na iné podstatnejšie činnosti vo verejnom obstarávaní ako manuálne prepisovanie a kopírovanie identických údajov zo systému do systému (z elektronického prostriedku do elektronického prostriedku). 
Ak úrad potrebuje k uvedenému vydať vykonávací predpis navrhujeme, aby si do zákona uviedol povinnosť vydať vykonávací predpis.