LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: 2. - § 10 ods. 4
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Nesúhlasíme s navrhovanou právnou úpravou, nakoľko rozhodovanie o „obmedzení účasti vo verejnom obstarávaní – najmä vylučovanie“ je ponechané na verejného obstarávateľa, obstarávateľa, ktorí nemajú dostatočné možnosti na overenie, či tretí štát zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.
Alter. 
Navrhujeme, aby bolo znenie doplnené o vetu: Úrad na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje zoznam tretích štátov, ktoré nezaručujú rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.
Odôvodnenie:
Pre právno-aplikačnú prax je neprípustné, aby sa ďalšie povinnosti zavádzali pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov a títo nie sú technicky, administratívne a ani nástrojovo pripravení na plnenie nových povinností bez náležitej asistencie a podpory štátu. Práve ústredné orgány štátnej správy by mali plniť riadnu podpornú funkciu pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov.

V prípade, ak úrad bude trvať na navrhovanom znení, žiadame o dopracovanie novely zmenou príslušných zákonných ustanovení tak, aby pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov bolo zrejmé, akým úkonom dôjde k vymieneniu predmetného obmedzenia (napr. v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch), nakoľko formulácia „môže“ nasvedčuje fakultatívnosti predmetného obmedzenia a zároveň z formulácie predmetného ustanovenia pri súčasnom znení nie je zrejmé, na základe ktorého zákonného ustanovenia má v prípade ustanovenia obmedzenia účasti pre uvedené hospodárske subjekty dôjsť k vylúčeniu uchádzača (tak § 40 ods. 6 ako aj § 53 zákona o verejnom obstarávaní podľa nášho názoru v súčasnosti nezakladajú právo na ich uplatnenie, nakoľko nejde ani o podmienku účasti ani o požiadavku na predmet zákazky).