LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)
Pripomienka k: k čl. I., bod 62
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady.
Odôvodnenie:
Nesúhlasíme s návrhom (odsek 17) na doplnenie nového pojmu do zákona, a to z obdobných dôvodov ako uvedené vyššie (k bodom  56 až 58).  
Nesúhlasíme s návrhom (odsek 18) na priznanie práva kontrolovanému na podanie návrhu na náhradu škody na súd z titulu  podania „zjavne neodôvodneného odvolania“, a to z obdobných dôvodov ako je uvedené vyššie (k bodom  56 až 58). Právo na náhradu škody by bolo možné kontrolovanému priznať až na základe meritórneho rozhodnutia úradu vo veci, ktorým by boli námietky zamietnuté, resp. boli konštatované i obštrukcie zo strany navrhovateľa, ktoré však v tomto prípade úradom nebude vydané.