LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)
Pripomienka k: k čl. I., bod 59
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady.
Odôvodnenie:
Nesúhlasíme s  návrhom na zavedenie nového pravidla o určení podielu kaucie vo výške 50 %, ktorý prepadne v prospech štátu v prípade zobratia odvolania späť, nakoľko je neodôvodnený. 
Tiež nesúhlasíme s návrhom na prepadnutie kaucie vo výške 100 % v prípade zastavenia konania z dôvodu „zjavne neodôvodneného odvolania“  z obdobných dôvodov ako je uvedené v ďalšom bode (bod 62) alebo aj vyššie (kaucia „zjavne neodôvodnené námietky“).