LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)
Pripomienka k: k čl. I., bod 53
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
navrhujeme:
a) do odseku 16 doplniť nasledujúci text: „Uchádzač/navrhovateľ nemá právo nahliadať do ponúk ostatných uchádzačov, najmä častí ponúk, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva uchádzača podľa § 22 zákona.“;
b)  do odseku 17 (na koniec) doplniť nasledujúci text: „podľa § 22 zákona“;
c) odsek 18 – doručovanie ponechať bez zmeny.
Odôvodnenie
Z uvedeného návrhu (prvá veta) nie je jednoznačne zrejmé  (i) o ktoré osoby a (ii) ktoré dokumenty sa jedná, najmä či uchádzač má právo nahliadať aj do ponúk ostatných uchádzačov, resp. i takých častí ponúk ako je cenová ponuka, rozpočet stavby alebo ocenený výkaz výmer, kalkulácie jednotkových cien, resp. i iných častí ponúk, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva uchádzača.
Ďalej však (druhá veta) tento výpočet oprávnených osôb a dokumentov je značne obmedzený, a to v prípade „dokumentácie VO“ podľa § 24 zák. iba na osobu kontrolovaného. V konečnom dôsledku nie je jednoznačne zrejmé, ktoré dokumenty môžu byť predmetom nazerania do spisu.
Taktiež nie je zrejmý okamih vzniku tohto práva, nakoľko v prípade jeho vzniku až po podaní námietok alebo po doručení kompletnej dokumentácie VO od kontrolovaného na úrad pre uchádzača/navrhovateľa toto oprávnenie už prakticky nemá žiadny právny význam. 
V prípade odseku 17 nie je zrejmé, čo sa myslí povinnosťou „mlčanlivosti“, najmä či sa myslia ustanovenia § 22 zákona v celom rozsahu. 
Nesúhlasíme s návrhom  na doručovanie rozhodnutia o námietkach iba splnomocnenému zástupcovi (odsek 18), nakoľko v prípade skupiny dodávateľov sa týmto značne oddiali okamih reálneho doručenia rozhodnutia ostatným členom skupiny dodávateľov a na druhej strane prakticky sa skracuje čas na podanie opravných prostriedkov.