LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)
Pripomienka k: čl. I. k bodu 2
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
žiadame vypustiť navrhovaný § 10 odsek 4  a:
a) nahradiť ho ustanovením, že predkladateľ ÚVO vedie na webovom sídle zoznam krajín, s ktorými nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike
b) zohľadniť v tejto súvislosti skutočnosť, že predkladateľ nesmie zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov (a ak sú zapísané tak ich vyškrtnúť) hospodárske subjekty so sídlom v krajinách na spomínanom zozname. 
Odôvodnenie
V navrhovanom znení  § 10 odsek 4 je na svojvôli verejného obstarávateľa/obstarávateľa „obmedziť alebo neobmedziť“ ...účasť hospodárskym subjektom. Postup verejného obstarávateľa má byť naopak v záujme zachovania právnej istoty transparentný a predvídateľný. 
Ak sa má uplatňovať obmedzovanie účasti vo verejnom obstarávaní podľa krajiny sídla žiadame, aby ÚVO viedlo  na webovom sídle príslušný zoznam.  
V opačnom prípade sa do procesu vnáša nejednoznačnosť, netransparentnosť a potenciálne porušenie princípu rovnakého zaobchádzania. Je to nepredvídateľné pre obstarávajúce subjekty a pre hospodárske subjekty, ktoré pri príprave žiadosti o účasť/ponuky majú záujem spolupracovať s hospodárskymi subjektmi z tretích krajín.