LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)
Pripomienka k: § 1 ods. 12
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 1 ods. 12 sa vkladá písm. ab), ktoré znie:
„ab) Tento zákon sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je výstavba bytov určených na nájomné bývanie, ktorých výstavbu verejný obstarávateľ umožní zmenou územného plánu na pozemku, ktorý nemá vo svojom vlastníctve, a za ktoré neposkytne žiadnu peňažnú protihodnotu.“

Odôvodnenie:
Navrhovaný text výnimky nespochybniteľným spôsobom umožní mestám s alarmujúcim stavom počtu nájomných bytov využiť možnosti, ktoré im ponúka územný plán a získať tak niekoľko bytov do svojho bytového fondu. Táto výnimka by sa uplatnila za splnenia nasledovných podmienok:
a) ide o byty určené výhradne na nájomné bývanie v majetku VO – t. j. žiadne iné stavby,
b) podmienkou je zmena územného plánu, ktorá musí prejsť zastupiteľstvom obce,
c) len na pozemku, ktorý obec nevlastní (na vlastných musí súťažiť staviteľa), a teda na ktorom nemá možnosť uskutočniť verejné obstarávanie,
d) nemôže byť za to poskytnutá peňažná odmena.