LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 21
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 49 odsek 6 znie: 

„(6) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada iba na ponuku, ktorá bola predložená najneskôr. Na ostatné ponuky prihliada rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.“.

-          v súvislosti s novelizáciou § 49 navrhujeme zmeniť aj § 49 odsek 1 písm. a). Doterajšie znenie § 49 odsek 1 písm. a) uvádza, že ak sa ponuka predkladá elektronicky, tak s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže – navrhujeme vypustiť slovné spojenie a heslom súťaže, nakoľko máme za to, že v prípade, ak sa ponuka predkladá elektronicky, požiadavka uviesť heslo súťaže nemá opodstatnenie.