LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 3
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
. V § 10 odsek 10 znie: 

„(10) Ak to nevylučujú osobitné predpisy,32b) verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní poslať úradu na uverejnenie vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 5 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho polroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 13 nevzťahuje tento zákon a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu dodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo a ustanovenie § 1 ods. 2 až 13, na základe ktorého bola zmluva uzavretá. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.“. 

-     navrhujeme výslovne uviesť, že táto povinnosť sa týka zmlúv so zmluvnými cenami vyššími ako 5 000 eur s DPH, nakoľko absencia jednoznačnej úpravy, či zmluvná cena je uvedená s DPH alebo bez DPH v praxi verejným obstarávateľom a obstarávateľom spôsobuje nejednoznačný výklad a pochybnosti ohľadom splnenia si uvedenej povinnosti
-     na zváženie ponechávame vypustiť dátum narodenia ako povinný údaj o dodávateľovi v prípade, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, a to vzhľadom na ochranu osobných údajov, keďže tieto údaje budú verejne prístupné, pričom podľa nášho názoru uvedenie tohto údaja nie je nevyhnutné – obdobne sa dátum narodenia uvádza aj v bode 27. a 34.