LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 35. vlastného materiálu
Dátum vytvorenia: 21.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame doplniť periodicitu zasielania súhrnnej správy.
Odôvodnenie:
V tomto ustanovení zákona chýba lehota (tak ako je to uvedené napr. v § 117  ods. 6), v ktorej má byť správa zaslaná. V dôvodovej správe k bodom 34. a 35. sa pritom uvádza:
"Navrhovaná úprava koriguje periodicitu tejto zverejňovacej povinnosti zo súčasného kalendárneho štvrťroka na kalendárny polrok. Zároveň sa explicitne vymedzuje možnosť plnenia tejto informačnej povinnosti buď priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne do 60 dní po skončení kalendárneho polroka."