LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 27. vlastného materiálu
Dátum vytvorenia: 21.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Žiadame za slová "§ 109 a 110" doplniť slová "so zmluvnými cenami vyššími ako 5 000 eur".
Odôvodnenie:
Nové znenie zákona tohto bodu neprimerane zvyšuje administratívnu záťaž verejného obstarávateľa, nakoľko bude musieť, oproti súčasnej právnej úprave, v súhrnnej správe uvádzať všetky zákazky, ktoré cez EKS zadal bez ohľadu na finančnú sumu. Celé ustanovenie § 111 ods. 2 je pritom v zákone nadbytočné, lebo v systéme EKS je možné tieto údaje jednoducho, podľa každého verejného obstarávateľa, vyhľadať a sú teda dostupné verejnosti aj z iného, primárneho zdroja.