LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 2. vlastného materiálu
Dátum vytvorenia: 21.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame na koniec odseku doplniť vetu:
"Úrad na svojom webovom sídle vedie zoznam tretích štátov s ktorými má Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu."
Odôvodnenie:
Je otázne či verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ, bude schopný vyhodnotiť, či existuje medzinárodná zmluva, ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v treťom štáte. Bolo by vhodné aby úrad zverejňoval a aktualizoval zoznam štátov pre všetkých verejných obstarávateľov a obstarávateľov.