LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OSO (Okrúhly stôl obstarávania)
Pripomienka k: čl. I bod 38
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Navrhujeme začleniť navonavrhovaný § 158a a § 158b ZVO pod nový § 151a – 151b v Druhej hlave a upraviť celé znenie vrátane názvu celej Druhej hlavy "Zoznamy elektronických prostriedkov". 
Odôvodnenie:
Tretia hlava ZVO, do ktorého zákonodarca plánuje včleniť novonavrhovaný § 158a ZVO pojednáva o Zozname hospodárskych subjektov. Novonavrhované ustanovenie ale pojednáva o zozname elektronických prostriedkov, čo z hľadiska názvu celej tretej hlavy je nelogické. Navrhujeme preto začleniť toto novonavrhované znenie pod nový § 151a a § 151b v Druhej hlave.