LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OSO (Okrúhly stôl obstarávania)
Pripomienka k: čl. I bod 38
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť, upraviť, zmeniť a vypustiť novelizačné ustanovenia takto:
1.) V § 158a) ods. 1 na konci vety doplniť slová „podľa § 20“
2.) V § 158a) ods. 2 je odkaz na údaje uvedené podľa § 158b) ods. 2., ktorý ale pojednáva o obsahovej náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov. Navrhujeme spresniť, ktoré údaje bude zoznam elektronických prostriedkov z predloženej žiadosti o zápis obsahovať a tento odsek bude znieť takto:
"(2) Zoznam elektronických prostriedkov je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu obsahujúci údaje podľa § 158b ods. 2 písm. a) a b).“
3.) Do § 158b ods. 1 doplniť lehotu pre zápis do zoznamu elektronických prostriedkov, ktorý bude znieť takto:
„(1) Úrad zapíše elektronický prostriedok na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní do zoznamu elektronických prostriedkov na základe žiadosti prevádzkovateľa elektronického prostriedku do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.“
4.) Do § 158b ods. 2 písm. c) doplniť za slovo „organizácie“ slová  „prevádzkovateľa elektronických prostriedkov“,
5.) Do § 158b ods. 2 písm. d) doplniť na konci vety slová „prevádzkovateľa elektronických prostriedkov",  
6.) Do § 158b ods. 2 písm. e) doplniť na konci vety slová „prevádzkovateľa elektronických prostriedkov", 
7.) § 158b ods. 2 písm. f) vypustiť.
8.) § 158b ods. 3 upraviť na nové znenie takto:
"(3) Ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované náležitosti úrad vyzve prevádzkovateľa elektronického prostriedku, aby ich v lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní doplnil. Ak prevádzkovateľ elektronického prostriedku v lehote určenej úradom nedoplní požadované náležitosti, úrad žiadosť o zápis zamietne.“
9.) V § 158b ods. 6 upraviť na nové znenie takto:
"(6) Úrad rozhodne o vyčiarknutí elektronického prostriedku zo zoznamu elektronických prostriedkov, ak bude mať za preukázané, že elektronický prostriedok prestal spĺňať požiadavky podľa § 20 a Vyhlášky ÚVO č. 41/2019 Z.z
Odôvodnenie:
V návrhu absentuje zadefinovanie, aké údaje v zozname elektronických prostriedkov budú uverejnené, preto navrhujeme doplniť, čo zoznam elektronických prostriedkov obsahovať v nadväznosti na splnenie povinnosti prevádzkovateľa, ktorý sa navrhuje ako správny delikt. Tak isto absentuje lehota pre úrad na zápis prevádzkovateľa elektronického prostriedku ako aj lehota pre doplnenie žiadosti. V návrhu úplne absentuje, aké budú okolnosti budú viesť úrad k vyčiarknutiu prevádzkovateľa elektronického prostriedku v prípade, že nebude spĺňať požiadavky podľa § 20 a vyhlášky. Navrhujeme zároveň vypustenie povinnosti podľa § 158b ods. 2 písm. f), ktorým je vyplnenie dotazníka, nakoľko vyplnenie dotazníka prevádzkovateľom elektronického prostriedku nepovažujeme za údaje relevantné k zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov.