LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bodu 5 § 12 ods. 6
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame stanoviť primeranú lehotu na doručenie stanoviska od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
Odôvodnenie:
Stanovením konkrétnej primeranej lehoty alebo explicitným uvedením, že rada môže požadovať stanovisko od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v „primeranej lehote“, sa v praxi predíde situácii, kedy lehota určená ad hoc radou bude neprimerane krátka. Okrem uvedeného vznikne povinnosť pre Radu úradu posúdiť a brať do úvahy časovú primeranosť lehoty na vypracovanie stanoviska pri stanovovaní lehoty na vypracovanie a predloženie takéhoto stanoviska.