LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 3
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
4. V súvislosti s pripomienkou č. 3 navrhujeme za prílohu č. 5 vložiť novú prílohu č. 6, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha č. 6 k zákonu č. 343/2015 Z. z.
Skupiny produktov pre povinné zadávanie zákaziek s environmentálnym hľadiskom

Skupina produktov Kód CPV
Cestná doprava 34110000-1 [Osobné automobily], 34111000-8 [Polododávky a limuzíny], 34111100-9 [Polododávky (automobil kombi)], 34111200-0 [Limuzíny], 34113000-2 [Vozidlá s náhonom štyroch kolies], 34113100-3 [Džípy], 34113200-4 [Terénne a cestné vozidlá], 34113300-5 [Terénne vozidlá], 34114000-9 [Špeciálne vozidlá], 34114400-3 [Minibusy], 34115000-6 [Iné osobné automobily], 34115200-8 [Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb], 34136000-9 [Dodávkové automobily], 34136100-0 [Ľahké dodávkové automobily], 34144700-5 [Úžitkové vozidlá], 34144900-7 [Vozidlá na elektrický pohon], 34400000-1 [Motocykle, bicykle a bočné prívesné vozíky], 34410000-4 [Motocykle], 34420000-7 [Motorové skútre a bicykle s prídavným motorom], 34421000-7 [Motorové skútre], 34422000-7 [Bicykle s prídavným motorom], 60130000-8 [Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely], 60140000-1 [Nepravidelná osobná doprava], 60172000-4 [Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom], 60120000-5 [Taxislužba], 34430000-0 [Bicykle], 34431000-7 [Bezmotorové bicykle], 34120000-4 [Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb], 34121000-1 [Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu], 34121100-2 [Autobusy verejnej dopravy], 34121200-3 [Kĺbové autobusy], 34121300-4 [Poschodové autobusy], 34121400-5 [Autobusy s nízkou podlahou], 34121500-6 [Zájazdové autobusy], 60112000-6 [Služby verejnej cestnej dopravy], 90511000-2 [Služby na zber odpadu], 90512000-9 [Služby na prepravu odpadu], 34144500-3 [Vozidlá na smeti a odpadové vody], 34144510-6 [Vozidlá na smeti], 34144511-3 [Vozidlá na odvoz smetí], 34144512-0 [Vozidlá na zhutňovanie smetí], 64100000-7 [Poštové a doručovateľské služby], 64110000-0 [Poštové služby], 64111000-7 [Poštové služby súvisiace s novinami a periodikami], 64112000-4 [Poštové služby súvisiace s listami], 64113000-1 [Poštové služby súvisiace s balíkmi], 64114000-8 [Priehradkové poštové služby], 64115000-5 [Prenajímanie poštových schránok], 64116000-2 [Služby poste restante], 64120000-3 [Doručovateľské služby], 64121000-0 [Multimodálne doručovateľské služby], 64121100-1 [Služby doručovania poštových zásielok], 64121200-2 [Služby doručovania balíkov], 64122000-7 [Služby interných firemných poslíčkov], 79613000-4 [Zmena pracovného zaradenia zamestnancov], 63100000-0 [Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu], 98392000-7  [Evakuačné služby]
Kopírovací a grafický papier 30197643-5 [Papier na fotokopírovanie], 30197644-2 [Xerografický papier], 30197630-1 [Papier na tlač alebo iné grafické účely], 30199200-2 [Obálky, neilustrované karty a korešpondenčné lístky], 30199230-1 [Obálky]
Počítače a monitory 30200000-1 [Počítačové zariadenia a spotrebný materiál], 30210000-4 [Stroje na spracovanie údajov (hardvér)], 30213000-5 [Osobné počítače], 30213100-6 [Prenosné počítače], 30213200-7 [Tabletový počítač], 30213300-8 [Stolový počítač], 30231300-0 [Zobrazovacie jednotky (obrazovky)], 30237000-9 [Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim]
  
Následne odporúčame doterajšiu prílohu č. 6 označiť ako prílohu č. 7, čo sa premietne aj v 
§ 188.