LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 3
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
3. V bode 3 navrhujeme, aby odsek 10 znel:
   „(10) Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) je povinný pri zadávaní zákazky zohľadňovať environmentálne hľadisko tejto zákazky, ak ide o tovary a služby pre skupiny produktov „cestná doprava“, „kopírovací a grafický papier“ a „počítače a monitory“ podľa zodpovedajúcich kódov slovníka obstarávania podľa prílohy č. 6. Toto environmentálne
hľadisko je verejný obstarávateľ povinný zohľadniť buď pri stanovovaní podmienkach účasti, technických požiadavkách pri opise predmetu zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo pri stanovovaní osobitných podmienkach na plnenie zmluvy.“.
Následne odporúčame legislatívno-technicky upraviť pôvodne navrhnuté body 3, 4 a 66.
Odôvodnenie k bodom 3 a 4
Požadujeme ustanoviť povinné verejné obstarávanie so zohľadnením environmentálneho hľadiska zákazky pre vybraté produktové skupiny a pre vymedzený okruh subjektov v takej podobe, ako je uvedené vyššie. 


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky víta iniciatívu Úradu pre verejné obstarávanie vypracovania predkladaného materiálu aj na účel „spopularizovania“ zeleného verejného obstarávania, ako sa uvádza vo všeobecnej časti dôvodovej správy alebo v predkladacej správe predkladaného materiálu. Sme však toho názoru, že mimoriadne nízky počet „zelených“ verejných zákaziek, ako vyplýva aj z nedávneho informatívneho materiálu „Informácia o implementácii Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016-2020 za rok 2018“ (ďalej len „Informácia o implementácii NAP GPP III za rok 2018“), ktorý bol na 164. rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 03.07.2019 vzatý na vedomie, poukazuje na fakt, že v právnom poriadku Slovenskej republiky je nevyhnutné tento strategický nástroj udržateľného rastu a environmentálnej politiky povýšiť z nástroja fakultatívneho na nástroj obligatórny a to vo forme normatívnych ustanovení vo všeobecne záväznom právnom predpise, a to konkrétne v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Strategickým cieľom Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016-2020 (ďalej len „NAP GPP III“), schváleného uznesením vlády SR č. 590/2016, je dosiahnuť 50 %-ný podiel zrealizovaných „zelených“ zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzatvorených zmlúv pre vybrané skupiny produktov.
V zmysle Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, schválenej uznesením vlády SR č. 87/2019, bude Slovensko zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70% z celkovej hodnoty verejného obstarávania.
V NAP GPP III sa uvádza, že „na základe výsledkov od roku 2018 bude v podmienkach SR zavedené povinné uplatňovanie konkrétnych environmentálnych charakteristík pre vybrané produktové skupiny kopírovací a grafický papier, kancelárske IT zariadenia a vozidlá a dopravné služby“.
Z Informácie o implementácii NAP GPP III za rok 2018 vyplýva, že uplatňovanie environmentálnych charakteristík zeleného verejného obstarávania (ďalej len „zelené verejné obstarávanie“) je na Slovensku alarmujúco nízka a to na úrovni 7,58% v prípadoch, ak indikátorom je percentuálny podiel zeleného verejného obstarávania z celkového verejného obstarávania vo väzbe na počet zákaziek (zmlúv, objednávok, nákupov) za príslušný kalendárny rok (ďalej len „indikátor I“), resp. na úrovni 3,83% v prípadoch, ak indikátorom je percentuálny podiel zeleného verejného obstarávania z celkového verejného obstarávania vo väzbe na hodnotu (v eurách bez DPH) uskutočnených zákaziek (zmlúv, objednávok, nákupov) za príslušný kalendárny rok (ďalej len „indikátor II“).
Výsledky z prioritných produktových skupín (kopírovací a grafický papier, kancelárske IT zariadenia a vozidlá a dopravné služby) sú o niečo priaznivejšie – v prípade indikátora I na úrovni 11% pre kopírovací a grafický papier, 53,2% pre počítače a monitory a 15,8% pre vozidlá a dopravné služby; v prípade indikátora II na úrovni 29,6% pre kopírovací a grafický papier, 71,8% pre počítače a monitory a 67,9% pre vozidlá a dopravné služby.
Ambíciou NAP GPP III je dosiahnuť 100%-ný podiel zákaziek pre tieto tri vybrané produktové skupiny z celkového verejného obstarávania, a to v rámci indikátora I ako aj indikátora II.