LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVP, š.p. (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)
Pripomienka k: § 34 ods. 3 Zákona o VO
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Nad rámec predkladanej novely žiadame v § 34 ods. 3 doplniť za štvrtú vetu nasledovné znenie:

„Osoba, ktorej kapacity uchádzač alebo záujemca využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti je povinná podieľať sa na plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy v takom rozsahu, v akom svojimi kapacitami preukázala splnenie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za uchádzača alebo záujemcu.“

Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ sa najmä pri verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác snaží stanoviť také podmienky účasti, na základe ktorých bude mať za preukázané, že dodávateľ resp. jeho subdodávateľ (kapacita) má dostatočné skúsenosti so stavbami rovnakého alebo podobného charakteru. Nakoľko Zákon o VO umožňuje preukázanie podmienky účasti kapacitami tretej osoby a verejný obstarávateľ momentálne nemôže zaviazať úspešného uchádzača k tomu, aby sa subdodávateľ (kapacita) reálne podieľal na plnení zmluvy v takom rozsahu, v akom (napríklad vo vzťahu k výške referencie) preukázal splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ sa ocitá v situácii, že stavebné práce reálne uskutočňujú spoločnosti, ktoré s týmito stavbami nemajú absolútne žiadne skúsenosti. Úrad od verejných obstarávateľov požaduje, aby pri stanovení podmienok súťaží dbali aj na kvalitu. V prípade referencií je však akékoľvek úsilie verejných obstarávateľov zbytočné, ak Zákon o VO umožňuje uchádzačom preukázať splnenie podmienky účasti kapacitami tretej osoby, ktorá preukáže, že má reálne skúsenosti napríklad s vodnými stavbami, ale na realizácii celého diela sa bude podieľať maximálne tým, že sa zúčastní odovzdania staveniska a manažérsky „zastreší“ vykonanie diela. Verejný obstarávateľ chce mať zabezpečenú kvalitu vykonaného diela a preto chce, aby bolo dielo vykonané (nie manažované) osobou, ktorá preukázala, že má reálne skúsenosti so stavbami rovnakého alebo podobného charakteru. Nakoľko Zákon o VO takýto postup  momentálne neumožňuje, bez vyššie uvedenej úpravy bude verejný obstarávateľ naďalej v situácii, keď sa osoba, ktorá má garantovať kvalitu vykonávaného diela, nebude reálne podieľať na jeho vykonaní. 

Verejný obstarávateľ na vyššie uvedenú úpravu apeluje aj z toho dôvodu, že v poslednom období sú mu vo verejných obstarávaniach predkladané potvrdenia o uskutočnení stavebných prác z tretích krajín, ktoré vzhľadom na jazykovú bariéru a nestabilnú situáciu v týchto krajinách (vojny, nepokoje) nie je možné overiť. Keďže v momentálnej situácii nie je možné od uchádzača vyžadovať, aby spoločnosť, ktorá uskutočnila stavebné práce, sa na vykonaní diela reálne podieľala, uchádzačom nič nebráni v tom predkladať nepreskúmateľné referencie a tým ohrozovať transparentnosť verejného obstarávania a čestnú hospodársku súťaž. 

Zákon o VO v znení účinnom do 31.12.2018 umožňoval, aby  uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne. Využitím tohto ustanovenia Zákona o VO bolo v minulosti možné vplývať aj na subdodávateľov (kapacity). Jeho odstránením zo zákona však nastala situácia, keď uchádzač v podstate od kohokoľvek môže kúpiť jeho referenciu s tým, že osoba, ktorá referenciu poskytla sa na vykonaní diela prakticky nezúčastní a uchádzač ani táto osoba (kapacita) týmto postupom nie sú žiadnym spôsobom sankcionovaní.