LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 1
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 1 § 2 ods. 5 písm. q) navrhujeme, aby piaty bod znel:
   „5. predchádzania vzniku odpadov alebo znižovania množstva vzniknutých odpadov,“.

Odôvodnenie
Environmentálnym hľadiskom v oblasti odpadov by malo byť predovšetkým predchádzanie vzniku odpadov a znižovanie množstva produkovaných odpadov, ako to vyplýva z hierarchie odpadového hospodárstva (§ 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2017 Z. z.) a zo strategických dokumentov, ako Program predchádzania vzniku odpadu a Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.