LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 1
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V bode 1 úvodnej vete odporúčame slová „ods. 5 sa v písm. p) na konci bodka nahrádza čiarkou a za písm. p)“ nahradiť slovami „sa odsek 5“ a slovo „písmeno“ nahrádza slovom „písmenom“.
Obdobne odporúčame upraviť body 42 a 55.

Odôvodnenie
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.