LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVP, š.p. (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)
Pripomienka k: Článok 1, bod 52 (§ 173 ods. 14 Zákona o VO )
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Žiadame odstrániť navrhované znenie § 173 ods. 14 Zákona o VO (posledná veta)

Odôvodnenie:
Novelou číslo 345/2018 Z.z. Zákona o VO bolo zavedená možnosť zníženia pokuty pre verejného obstarávateľa. Zákonodarca sa pre tento postup rozhodol za účelom zníženia počtu súdnych sporov vedených voči úradu. Nie je nám zrejmé, z akého dôvodu by uvedená možnosť mala byť limitovaná len pre porušenia, ku ktorým došlo v predchádzajúcich troch rokoch odo dňa začatia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného.