LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVP, š.p. (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)
Pripomienka k: Článok 1, bod 42 (§ 167 ods. 3 písm. c))
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame doplniť navrhované znenie § 167 ods. 3 písm. c) nasledovne

„c) sprístupnenie takýchto informácií účastníkom konania alebo ich zástupcom na účely nazerania do spisu a vyhotovenia si výpisov, odpisov a kópií z tohto spisu“

Odôvodnenie:
Porušením povinnosti mlčanlivosti by nemalo byť ani vyhotovenie výpisov, odpisov a kópií zo spisu; najmä s ohľadom na navrhované znenie § 173 ods. 16 Zákona o VO.