LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 60
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame novelizačný bod v súlade s bodom 32 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR formulovať nasledovne: „V § 177 ods. 10 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:..“.