LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 41 odporúčame
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
- v § 166 ods. 1 za slovo „žiadosť“ vložiť slovo „úradu“ z dôvodu špecifikácie subjektu oprávneného požadovať informácie,
- v § 166 ods. 3 slovo „stanovenej“ nahradiť slovom „určenej“ z dôvodu zosúladenia znenia s odsekom 2 a v poslednej vete slová „táto osoba“ nahradiť slovami „osoba, ktorá vypracovala znalecký posudok alebo odborné stanovisko“,
- zosúladiť používanie pojmov „predložiť znalecký posudok“ a „spracováva znalecký posudok“ použité v § 166 ods. 3 návrhu zákona s pojmom „vypracovať znalecký posudok“ použitým v § 173 návrhu zákona a § 176 zákona.