LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 28
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Novelizačný bod odporúčame formulovať nasledovne: 
„V 28. V § 112 ods. 4 prvej vete úvodnej vety sa za slovom „účasti“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje.“.