LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 27
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame slová „hodnotu zákazky“ nahradiť slovami „zmluvnú cenu“.

Odôvodnenie: Keďže zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov používa pojmy celková hodnota zákazky a predbežná hodnota zákazky s cieľom zjednotiť a sprehľadniť podmienky na zverejňovanie súhrnnej správy, odporúčame zjednotenie pojmov, pretože dochádza k rozdielnej aplikácii pri jej zverejňovaní.