LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 1 písmenu q) odporúčame
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
- za slovom „hľadisko“ vypustiť slovo „taký“,
- za slovom „znižuje“ vložiť slová „negatívne vplyvy“,
- pred slovami „podporuje adaptáciu“ vypustiť slovo „alebo“,
- pred slovom „prostredníctvom“ vypustiť slovo „najmä“,
- na konci úvodnej vety vypustiť dvojbodku,
- v bode 2 a 3 na konci doplniť čiarku,
-  v bode 5 za slovo „znižovania“ vložiť slová „vzniku odpadov“,
- v bode 6 za slovo „zhodnocovania“ vložiť slová „využívaných materiálov“,
- v bode 7 na konci vypustiť slovo „alebo“.