LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 1 úvodnej vete
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame novelizačný bod formulovať nasledovne: 
„V § 2 sa odsek 5 písmenom q), ktoré znie: „...“.“.
To primerane platí aj pre bod 7, 10, 42 a 55.