LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 22
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Bod 22 žiadame vypustiť.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: S cieľom vyhodnotiť ponuky verejný obstarávateľ má povinnosť stanoviť kritériá vyhodnotenia ponúk a spôsob ich uplatnenia, ktoré sú uvádzané v príslušných oznámeniach o vyhlásení verejného obstarávania, ako aj v súťažných podkladoch. Komisia je povinná vyhodnocovať ponuky v súlade s kritériami a spôsobom ich uplatnenia, tak ako boli stanovené a zverejnené, a tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť podmienok súťaže stanovených v čase vyhlásenia. Nie je možné, aby sa komisia   pri vyhodnocovaní od spôsobu vyhodnotenia odchýlila a nie je možné  ani hlasovaním zmeniť priebeh ani ukončenie vyhodnotenia. V prípade, ak člen komisie má výhrady voči procesu, resp. výsledku vyhodnotenia ponúk, je oprávnený uviesť v zápisnici z vyhodnotenia svoje výhrady. Zavedenie inštitútu „hlasovania“, nie je konštruktívnym nástrojom, pretože môže v aplikačnej praxi spôsobiť vznik situácií, keď sa členovia komisie môžu odchýliť od stanovených kritérií hodnotenia a spôsobu ich uplatnenia, čo v konečnom dôsledku môže spôsobiť nesúlad so zákonom. Zákonnosť takéhoto vyhodnotenia, ako aj uzatvorenie zmluvného vzťahu na základe výsledku vyhodnotenia ponúk založeného na hlasovaní, by mohla byť kedykoľvek spochybniteľná aj pred súdom. Z tohto dôvodu je požadované vypustenie celého navrhovaného znenia.