LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 49
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Žiadame do Čl. I návrhu zákona doplniť novelizačné body v tomto znení: 

    „1. V § 49 sa vypúšťa odsek 2.
  Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

2. V § 49 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú: 

„(3) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určil elektronickú komunikáciu, ponuka, ktorá nebola predložená určeným spôsobom komunikácie, sa vráti uchádzačovi neotvorená a prihliada sa na ňu rovnako, ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.

(4) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určil elektronickú komunikáciu, ponuka, ktorá nebola predložená spôsobom komunikácie určeným funkcionalitou elektronického prostriedku, sa nesprístupní a prihliada sa na ňu rovnako, ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.

3. V § 49 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a). 
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b). 

4. V § 49 ods. 5 písm. a) sa za slovo „jeho“ vkladá slovo „elektronickej“.

5. V § 49 ods. 5 písm. b) sa za slovo „nepredložil“ vkladá slovo „elektronickú“. “.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: 
Pôvodné znenie predmetného ustanovenia zákona nezohľadňovalo povinnosť použitia elektronickej komunikácie v procese zadávaní zákaziek pred tradičnými listinnými formami, a to najmä pri doručovaní a predkladaní ponúk. Tento stav spôsoboval v aplikačnej praxi nejednoznačnosť výkladu a rozdielny prístup k ponukám uchádzačov, ktoré neboli predložené stanoveným spôsobom, t. j. elektronicky, alebo boli síce predložené elektronicky, ale po lehote na predkladanie ponúk. Vylučovanie uchádzačov pri takto predložených ponukách spôsobovalo predlžovanie procesu zadávania zákazky minimálne o lehoty zohľadňujúce uplatnenie možných revíznych postupov a zvyšovalo administratívnu náročnosť. Zároveň je v tejto súvislosti potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že záujemcom, uchádzačom alebo osobám, ktorých práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté v prípadoch nedodržania stanoveného spôsobu a prostriedkov komunikácie pri neprihliadaní na takto predložené ponuky, nie je uprené právo podať opravný prostriedok, keďže zákon im umožňuje využiť opravný prostriedok, ktorý smeruje voči inému úkonu kontrolovaného.