LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZ (Asociácia priemyselných zväzov)
Pripomienka k: Čl. I body 55, 56, 57 a 58
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť tieto  novelizačné body bez náhrady.
Odôvodnenie:
Podľa novej úpravy § 174 ods.2 ZVO zákonodarca definuje nový typ námietok – "Zjavne nedôvodné námietky", pričom neuvádza ich taxatívny výpočet ale iba približný. Navrhovateľ tak nemá právnu istotu, či práve ním podané námietky nebudú tiež napĺňať podstatu Zjavne nedôvodných námietok z pohľadu Úradu. S podaním takýchto námietok zákonodarca spája zastavenie konania o takýchto námietkach, prepadnutie kaucie v plnom rozsahu a uloženie pokuty navrhovateľovi až do výšky 100 000 eur, pričom ako zákonodarca uvádza v Dôvodovej správe (osobitnej časti) návrhu tohto zákona pokuta môže byť uložená v rámci objektívnej trojročnej prekluzívnej lehoty, teda do 3 rokov od podania zjavne nedôvodných námietok, a to bez ohľadu na to, či úrad v konaní o námietkach tieto námietky vyhodnotil ako zjavne nedôvodné alebo nie, a teda bez ohľadu na to, či úrad vydal rozhodnutie o zastavení konania podľa § 174 ods. 1 písm. r). V prípade, ak VO alebo O vznikla škoda v dôsledku podania zjavne nedôvodných námietok, môže si jej náhradu uplatňovať na miestne a vecne príslušnom súde. 
Zákonodarca nešpecifikoval dostatočne nový typ námietok  s ktorými spája viacero závažných procesných dôsledkov vyplývajúcich pre navrhovateľa. Maximálnu výšku navrhovanej pokuty považujeme za neprimeranú vzhľadom na nejednoznačnú špecifikáciu tohto typu námietok. Takéto závažné procesné dôsledky vyplývajúce pre navrhovateľa môžu mať za následok, že hospodárske subjekty ktorých námietky by boli odôvodnené, ich nepodajú a nevyužijú revízne postupy v procese verejného obstarávania z obavy o naplnenie definičných znakov zjavne nedôvodných námietok a s nimi spojenými závažnými procesnými dôsledkami.
Dôvodnosť podaných námietok, rovnako tak aj späťvzatie týchto námietok nemôže byť prioritne vyhodnocované tak, že ide o špekulatívnu formu konania pri uplatňovaní revíznych postupov vo verejnom obstarávaní. Zjavnosť tohto konania nemôže byť posudzovaná len členmi skupiny poverenej konaním o námietkach v zmysle Smernice ÚVO č. 8/2013 „o rozhodovaní a postupoch v konaní o námietkach“. Napr. pri odborne, technicky náročnej argumentácii navrhovateľa, ktorú ÚVO nevie bez pomoci externých odborníkov alebo znalcov v danej oblasti objektívne vyhodnotiť, súbežný prípadný tlak zo strany VO/O, externého prostredia (médií, politického spektra), že v danom prípade sa jedná o „zjavne nedôvodné námietky“ nesmie ovplyvniť konanie ÚVO. Uvedené sa týka aj prípadného späťvzatia námietok, kedy konanie navrhovateľa je možné odôvodniť napr. získaním konkrétnych informácií, ktoré mu v čase podania námietok neboli známe. Takéto konanie navrhovateľa v žiadnom prípade nie je možné vyhodnotiť ako nedôvodné.
Na doplnenie uvádzame, že v praxi práve naopak konaním VO/O, najmä svojvoľným zrušením súťaže z dôvodu, že sa VO/O „nepáči“ víťaz súťaže, čo sa zakrýva rôznymi vykonštruovanými alebo vymyslenými dôvodmi zrušenia súťaže, opakovane vznikajú uchádzačom a subdodávateľom nemalé náklady na prípravu ponuky a bolo by vhodné na ich ochranu  doplniť do zákona povinnosť VO/O v prípade zrušenia súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane VO/O, vrátane porušenia zákona, povinnosť nahradiť všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku, vrátane subdodávateľov, všetky náklady na prípravu ponuky.  
Považujeme za dôležité tiež uviesť, že všetky doteraz vykonané opatrenia úradu na zlepšenie situácie vo VO v novom zákone alebo  v tzv. „veľkej novele“ zákona formou sprísnenia pravidiel a podmienok na strane záujemcov/uchádzačov (napr. zrušenie dvojobálkového postupu, reverzný/superreverzný postup VO, preukázanie/splnenie Osobitných zmluvných podmienok pred podpisom zmluvy, fikcia rozhodnutia o námietkach, fikcia podania odvolania, autoremedúra úkonov VO/O aj po podaní námietok/odvolania  ... atď.) nepriniesli očakávaný efekt, a to ani na jednej zo zúčastnených strán alebo orgánov, čo napokon potvrdzuje aj potreba predloženia tohto ďalšieho návrhu na novelu ZoVO. 
Osobitne upozorňujeme, že touto navrhovanou novelou zákona sa rovnováha v zákone medzi právami VO/O a právami záujemcov/uchádzačov výrazne narušuje v neprospech záujemcov/ uchádzačov, čo môže mať vážne negatívne dopady na účasť vo VO.