LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZ (Asociácia priemyselných zväzov)
Pripomienka k: Čl. I bod 49
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady.
Odôvodnenie:
Nesúhlasíme s návrhom (prvá veta) na rozšírenie taxatívneho výpočtu prípadov, kedy námietky prepadnú v prospech štátu, nakoľko podľa novely nie je jednoznačne zrejmé čo sú to „zjavne nedôvodné námietky“.   
Tiež nesúhlasíme s návrhom na prepadnutie kaucie v takomto prípade vo výške 100 % kaucie, nakoľko v tomto prípade nebolo úradom vydané meritórne rozhodnutie vo veci, najmä nebolo riadne preskúmané namietané porušenie zákona kontrolovaným, resp. námietky neboli zamietnuté. 
V prípade námietok ide o výkon práva uchádzača garantovaný zákonom a smernicami EÚ. Právne nie je možné „zastrašovať“ uchádzačov takýmto spôsobom, aby nepodávali námietky. Napokon v každom prípade zastavenia konania z tohto dôvodu by v konečnom dôsledku išlo iba o subjektívne posúdenie veci úradom, a to bez nutnosti aplikovania objektívnych procesných pravidiel alebo doloženia dôkazov, čo je v rozpore s princípmi právneho štátu. 
Tiež nesúhlasíme (druhá veta) s návrhom na zvýšenie percentuálneho podielu výšky kaucie, ktorá prepadne v prospech štátu v prípade zobratia námietok späť na 50 %, nakoľko pôvodne uvedený podiel vo výške  35 %   kaucie považujeme za plne postačujúci. 
Na doplnenie k tomuto bodu považujeme za dôležité uviesť, že situácia si vyžaduje iné zákonné riešenia. V prvom rade je nutné uvedomiť si, čo je účelom Zákona o verejnom obstarávaní, zjednodušene povedané (i) zaťažiť povinnosťami VO/O, ktorí nakladajú s verejnými financiami, ich dôsledná kontrola, vrátane sankcionovania za porušenie povinností zo zákona, a na druhej strane (ii) ochrana hospodárskej súťaže a ochrana uchádzačov. 
Preto predložené návrhy na zmenu zákona, ktoré predstavujú opačný prístup, t.j. rôzne druhy postihov a sankcií na strane uchádzačov za výkon ich základného práva, nie je možné považovať za správnu cestu, ani očakávať efektívne výsledky. Pokus o riešenie veci od konca (najskôr odstrániť následky a potom príčiny) nemôže viesť k dosiahnutiu zamýšľaného cieľa. Sme toho názoru, že najskôr je nevyhnutné  vyriešiť príčiny existujúceho stavu spočívajúce  jednoznačne na strane VO/O (nedostatočná príprava súťaže, neznalosť  zákona alebo úmyselné nerešpektovanie zákona zo strany VO/O, nesprávny postup komisií pri vyhodnocovaní podmienok účasti alebo vyhodnocovaní ponúk, bezdôvodné vylučovanie ... atď). Odstránenie zaužívaných nezdravých a nezákonných praktík a postupov na strane VO/O iste povedie aj k väčšej dôvere  v proces VO a v  konanie VO/O, a  napokon prirodzene aj k zníženiu neodôvodnene podávaných námietok zo strany záujemcov/uchádzačov. 
ÚVO by sa mal viac zaujímať o návrhy na zmeny legislatívy vo VO zo strany záujemcov/uchádzačov, nakoľko zo strany VO/O nie je možné očakávať konštruktívne návrhy na odstránenie ich nekalých praktík bežne používaných vo verejnom obstarávaní.
Veci by tiež pomohlo prehodnotenie a znovu zavedenie povinnosti vykonávania verejného obstarávania prostredníctvom „odborne spôsobilých osôb“, ako aj vyvodzovanie osobnej zodpovednosti voči zamestnanom a konateľom VO/O za porušenie zákona.