LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZ (Asociácia priemyselných zväzov)
Pripomienka k: Čl. I bod 48
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady.
Odôvodnenie
Predkladateľ novely zákona navrhuje upraviť okamih, do ktorého je navrhovateľ povinný zložiť na účet ÚVO v súvislosti s podaním námietok kauciu a to tak, aby táto bola pripísaná na účet Úradu najneskôr pracovný deň nasledujúci po doručení námietok. Predkladateľ pritom nešpecifikuje, či ide o okamih doručenia námietok ÚVO alebo kontrolovanému.
Pri doručovaní námietok ÚVO v listinnej podobe sa navrhovateľ dozvie okamih skutočného doručenia námietok ÚVO až niekoľko dní po ich doručení.
Pokiaľ chce navrhovateľ dodržať zákonnú lehotu na zloženie kaucie na účet ÚVO, musí zadať prevodný príkaz na kauciu niekoľko dní pred podaním samotnej námietky. Rovnako aj v prípade doručovania námietok v elektronickej podobe, keď sa za čas ich doručenia považuje okamih ich odoslania, musí navrhovateľ zadať prevodný príkaz aj niekoľko dní pred odoslaním námietok, nakoľko po ich odoslaní sa za jeden pracovný deň bankový prevod zrealizovať objektívne nedá.
V oboch prípadoch tak navrhovateľ musí zložiť kauciu na účet ÚVO ešte pred podaním samotných námietok, teda v čase, keď ešte nemusí byť rozhodnutý či námietky podá. V prípade ich nepodania bude musieť hospodársky subjekt žiadať ÚVO o vrátenie zloženej kaucie. 
Ide pritom o úplne zbytočnú byrokratizáciu procesu podávania námietok a o sťažovanie procesu podávania námietok, ktoré v nadväznosti na absolútne neprimeranú sankciu za oneskorené zloženie kaucie, účinne odradí predovšetkým malých podnikateľov od podávania námietok.
Predkladateľ obhajuje zmeny pravidiel pri úhrade kaucie snahou o zrýchlenie a zefektívnenie rozhodovania ÚVO o procesných podmienkach námietkového konania. ÚVO však neuvádza a to ani len približne o koľko dní sa vďaka zmene pravidiel s úhradou kaucie reálne skráti námietkové konanie. 
Dôrazne upozorňujeme, že zmena pravidiel úhrady kaucie pritom okamih skutočného podania námietok nijako neovplyvní a preto ani neskráti námietkové konanie.