LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OSO (Okrúhly stôl obstarávania)
Pripomienka k: čl. I bod 46
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
OSO  navrhuje zmeniť navonavrhovaný § 170 ods. 8 ZVO takto:

Námietky sa doručujú
a) kontrolovanému
1. v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, 
2. v listinnej podobe alebo ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa námietky týkajú, nerealizuje funkcionalitou elektronického prostriedku, a
b) úradu v listinnej podobe, v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu74) alebo v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento elektronický prostriedok doručenie námietok úradu umožňuje.

Odôvodnenie: 
Doručovanie námietok v elektronickej podobe nevyžaduje doručovanie iných formátov dokumentov, ako doručovanie žiadosti o účasť a ponúk. Z uvedeného dôvodu nám nie je známe, prečo by elektronický nástroj zapísaný v zozname elektronických prostriedkov nebol schopný tieto dokumenty doručovať, ak zapísaním do zoznamu elektronických prostriedkov túto podmienku podľa § 20 ods. 11 musí spĺňať a zároveň, ak by sa predmetné dokumenty nedali v ňom doručovať, nemohla by sa v ňom uskutočňovať elektronická komunikácia, nakoľko by nebol zapísaný v zozname elektronických prostriedkov.