LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OSO (Okrúhly stôl obstarávania)
Pripomienka k: čl. I bod 40
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
OSO  navrhuje zmeniť navonavrhovaný § 164 ods. 3 ZVO takto:

Žiadosť o nápravu sa doručuje
a) v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje,  
b) v listinnej podobe, ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa žiadosť o nápravu týka, nerealizuje funkcionalitou elektronického prostriedku.

Odôvodnenie: 
Doručovanie žiadosti o nápravu v elektronickej podobe nevyžaduje doručovanie iných formátov dokumentov, ako doručovanie žiadosti o účasť a ponúk. Z uvedeného dôvodu nám nie je známe, prečo by elektronický nástroj zapísaný v zozname elektronických prostriedkov nebol schopný tieto dokumenty doručovať a zároveň, ak by sa predmetné dokumenty nedali v ňom doručovať, nemohla by sa v ňom uskutočňovať elektronická komunikácia, nakoľko by nebol zapísaný v zozname elektronických prostriedkov.