LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZ (Asociácia priemyselných zväzov)
Pripomienka k: Čl. I bod 16
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady.
Odôvodnenie:
V dôvodovej správe k bodu 16 predkladateľ novely uvádza: „Verejný obstarávateľ musí mať v každej fáze verejného obstarávania jednoznačnú legislatívnu oporu v tom, aby si vyžiadal vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, tak aby mohol vyhodnotiť, či nenastal niektorý z dôvodov na vylúčenie daného záujemcu alebo uchádzača podľa § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.“  
Vo vyššie uvedenom texte predkladateľ novely hovorí o vyžiadaní si vysvetlenia alebo doplnenia. V ďalšom texte už ale uvádza len možnosť žiadať vysvetlenie: „Z uvedeného dôvodu sa do predmetného ustanovenia dopĺňa aj možnosť žiadať vysvetlenie vo vzťahu k dôvodom na vylúčenie reglementovaných v § 40 ods. 6.“
V skutočnosti však novelizované znenie § 40 ods. 4 však nedáva verejným obstarávateľom možnosť žiadať vysvetlenie, ale určuje obligatórnu povinnosť verejného obstarávateľa požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti alebo či sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6.
Vyššie uvedené vyplýva z právneho textu ustanovenia § 40 ods. 4: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti alebo či sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6". 
Pri väčšine dôvodov vylúčenia uchádzača z verejného obstarávania podľa § 40 ods. 6 je pre uchádzačov objektívne nemožné v ponuke predkladať doklady preukazujúce, že sa na neho nevzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6, resp. zákon neupravuje aký doklad má uchádzač verejnému obstarávateľovi predložiť, aby preukázal, že sa na neho daný dôvod na vylúčenie nevzťahuje. 
Ide predovšetkým a tieto dôvody na vylúčenie:
- poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov. Zo zákona o verejnom obstarávaní nie je zrejmé, aký doklad má k tomuto dôvodu na vylúčenie uchádzač predložiť.
- pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania. Zo zákona o verejnom obstarávaní nie je zrejmé, aký doklad má k tomuto dôvodu na vylúčenie uchádzač predložiť. 
- pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu. Zo zákona o verejnom obstarávaní nie je zrejmé, aký doklad má k tomuto dôvodu na vylúčenie uchádzač predložiť. 
- konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Zo zákona o verejnom obstarávaní nie je zrejmé, aký doklad má k tomuto dôvodu na vylúčenie uchádzač predložiť. 
- na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom. K tomuto dôvodu na vylúčenie uchádzač v ponuke objektívne nemôže predložiť žiaden doklad preukazujúci, že tento dôvod nie je daný.
Verejný obstarávateľ tak pri vyššie uvedených dôvodoch na vylúčenie nebude mať od uchádzačov predložené žiadne doklady a preto ich v súlade s novým znením § 40 ods. 4 bude musieť požiadať o ich doplnenie. 
Uchádzači však nebudú môcť verejnému obstarávateľovi doplniť doklady, ktoré objektívne nemôžu existovať. Za nepredloženie neexistujúcich dokladov ich však verejný obstarávateľ bude musieť zo súťaže vylúčiť.
Podľa aktuálneho znenia § 40 ods. 6 musí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ preukázať, že nastali dôvody uvedené v ods. 6 pre vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania. Predkladaná novela § 40 ods. 4 však prenáša dôkazné bremeno neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa ods. 6 na uchádzačov. Tí však nemajú žiadnu možnosť, ako neexistenciu predmetných dôvodov na vylúčenie objektívne preukázať.
Ako uchádzač napr. vysvetlí verejnému obstarávateľovi, že sa nepokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, resp. aký doklad má uchádzač verejnému obstarávateľovi predložiť, aby preukázal, že sa na neho tento dôvod na vylúčenie nevzťahuje?
Na základe predkladanej novely § 40 ods. 4 tak budú uchádzači musieť vysvetľovať, resp. „predkladať“ verejným obstarávateľom doklady o neexistencii „neexistujúcich dôvodov na vylúčenie“.
Zároveň ÚVO neprináša žiadne konkrétne hodnotiace pravidlá, ktorými by boli verejní obstarávatelia viazaní pri hodnotení „dostatočnosti“ dokladov predložených uchádzačmi k neexistencii dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6.
Hodnotiaci proces tak bude len vecou absolútnej svojvôle verejných obstarávateľov.
Predkladaná novela § 40 ods. 4 by  zákonite viedla k masívnemu vylučovaniu uchádzačov zo súťaží a teda k mareniu hospodárskej súťaže a k zásadnému narušeniu princípu právnej istoty vo verejnom obstarávaní a to len na základe svojvôle verejných obstarávateľov.