LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OSO (Okrúhly stôl obstarávania)
Pripomienka k: Čl. 1 Bod 70
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Nad rámec predkladaného návrhu zákona v Čl. I v bode 70 upraviť znenie takto: 

§ 185 ods. 1 znie: 
(1) Všeobecný predpis o správnom konaní75) sa nevzťahuje na konania podľa tohto zákona, okrem konania podľa § 151, § 154, § 156 ods. 6, § 158 ods. 2 prvej vety, 158b, § 182 a o proteste prokurátora.

Odôvodnenie: 
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) by sa,  tak ako v prípade konaní vo veci certifikácie systému na uskutočnenie elektronickej aukcie a v prípade konania vo veci zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov, by sa mal vzťahovať aj na konanie vo veci zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov. Vyčiarknutie elektronického prostriedku zo zoznamu elektronických prostriedkov ako aj samotné zamietnutie zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov bude významným zásahom do práv prevádzkovateľa elektronického prostriedku ako aj do práv verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý elektronický prostriedok používa, preto musí byť riadne odôvodnené a musia byť voči nemu prípustné opravné prostriedky podľa správneho poriadku.