LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OSO (Okrúhly stôl obstarávania)
Pripomienka k: čl. I bod 10
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
OSO navrhuje v novonavrhovanom § 20 ods. 11 písm. h) toto znenie vypustiť a nahradiť úpravou, ktorá znenie takto: 
§ 20 ods. 11 ZVO znie:
(11) Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, najmä elektronický prenos a prijímanie ponúk, návrhov, žiadostí o účasť, žiadosti o nápravu a námietky, musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zabezpečovať, aby
a) bolo možné určiť presný čas a dátum prijatia ponuky, návrhu, žiadosti o účasť, žiadosti o nápravu a námietky,
b) bolo možné primerane zabezpečiť, že pred uplynutím určenej lehoty nikto nebude mať prístup k informáciám prenášaným v súlade s týmito požiadavkami, 
c) výlučne oprávnené osoby mohli určiť alebo zmeniť termín na sprístupnenie doručených informácií, 
d) bol prístup ku všetkým odovzdaným informáciám alebo k časti odovzdaných informácií možný výlučne pre oprávnené osoby, 
e) bol prístup výlučne pre oprávnené osoby k odovzdaným informáciám možný až po vopred určenom termíne, 
f) informácie doručené a sprístupnené v súlade s týmito požiadavkami boli prístupné výlučne osobám, ktoré sú oprávnené sa s nimi oboznamovať, 
g) bolo možné primerane zabezpečiť, ak sa poruší zákaz prístupu alebo podmienky prístupu podľa písmen b) až f), presné zistenie tohto porušenia alebo pokusu o toto porušenie.

Odôvodnenie:
Zo ZVO nevyplýva ani z novonavrhovaného ustanovenia, aby doručovanie námietok a žiadosti o nápravu v elektronickej podobe si vyžadovalo doručovanie iných formátov dokumentov, ako doručovanie žiadosti o účasť a ponúk. Zároveň pri doručovaní žiadosti o nápravu a námietkach je obligatórne náležitosťou určenie presného dátumu ich doručenia.