LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OSO (Okrúhly stôl obstarávania)
Pripomienka k: Čl. I Bod 21
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
OSO navrhuje v novonavrhovanom § 49 ods. 6 upraviť navrhované znenie takto:  

§ 49 ods. 6 znie:

(6) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. A v lehote na predkladanie ponúk chce uchádzač predložiť inú ponuku, ako už predložil, môže takto vykonať výhradne až po stiahnutí už predloženej ponuky na základe žiadosti o stiahnutie ponuky v elektronickom prostriedku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

Odôvodnenie:
Navrhujem, aby zákon neumožňoval ponechanie viacerých ponúk od jedného uchádzača v elektronických prostriedkoch, ale aby uchádzač mohol ďalšie ponuky predkladať výhradne až po stiahnutí už predloženej ponuky na základe žiadosti o stiahnutie ponuky v elektronickom prostriedku. Zároveň navrhujem ponechať zákaz účasti uchádzača v tom istom postupe zadávania zákazky ako člena skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku s následným vylúčením v prípade porušenia tohto zákazu, čím sa zamedzí prípadnému kolúznemu správaniu uchádzačov.