LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OSO (Okrúhly stôl obstarávania)
Pripomienka k: čl. I bod 11
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
OSO  navrhuje zmeniť navonavrhovaný § 20 ods. 19 ZVO takto: 
§ 20 ods. 19 ZVO znie:
(19) Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, je povinný na žiadosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa sprístupniť orgánom podľa § 24 ods. 5,  v lehote do 5 pracovných dní, informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu.

Odôvodnenie:
Máme za to, že prevádzkovateľ elektronického prostriedku nie je oprávnený bez vedomia verejného obstarávateľa a obstarávateľa akýmkoľvek spôsobom vstupovať do procesu verejného obstarávania a bez vedomia verejného obstarávateľa a obstarávateľa sprístupňovať dokumentáciu nikomu a ani orgánom podľa § 24 ods. 5, nakoľko verejný obstarávateľ a obstarávateľ zodpovedá za celý proces verejného obstarávania vrátane elektronickej komunikácie a sprístupňovania. Akýkoľvek zásah  do zákazky zo strany prevádzkovateľa elektronického prostriedku bez vedomia verejného obstarávateľa a obstarávateľa vnesie nedôveru o sprístupňovaní informácii a o zákazke a jej priebehu. Zároveň zákonodarca uvedené ustanovenie navrhuje ako správny delikt verejného obstarávateľa a obstarávateľa pod novonavrhovaným ustanovení § 182 ods. 2 písm. e).
V predmetnom ustanovení zároveň asentuje lehota, v ktorej ne prevádzkovateľ povinný umožniť prístup k informáciam v elektronickom prostriedku.