LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŽSK (Žilinský samosprávny kraj)
Pripomienka k: Nad rámec novely k § 46 ods. 6
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v § 46 ods. 6 pridať písm. c) v znení:
„c) nepredloží po písomnej žiadosti v určenej lehote doklady určené verejným obstarávateľom/obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré predbežne nahradil jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením.“