LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GR ZVJS (Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže)
Pripomienka k: čl I.
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
V čl. I navrhujeme vložiť ďalší novelizačný bod, ktorý znie:
„V § 20 ods. 11 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) informácie, ktoré sa sprístupňujú v súlade s § 52 ods. 2, neboli v rozpore s týmto  ustanovením ,“.“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
Odôvodnenie: Ak sa neupravia požiadavky na adekvátnu funkcionalitu informačných systémov, resp. elektronických prostriedkov pre účely elektronickej komunikácie vo verejnom obstarávaní súvisiacej s otváraním ponúk, s veľkou pravdepodobnosťou môže dochádzať pri aplikácii § 52   ods. 2 k porušeniu zákona. V praxi môžu nastať viaceré situácie, a to predkladanie návrhu na plnenie kritérií napríklad vo formáte „PDF“, pričom takýto dokument môže obsahovať aj návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa nedajú vyjadriť číslom a teda sprístupnenie takéhoto dokumentu by bolo v rozpore s § 52 ods. 2, ako aj štruktúrovaná podoba návrhu na plnenie kritérií, pričom, ak nebude zo zákona explicitne definovaný samostatný priestor pre návrhy na plnenie kritérií, ktoré je možné vyjadriť číslom a samostatný priestor pre návrhy na plnenie kritérií, ktoré nie je možné vyjadriť číslom, vstupom uchádzača do elektronického prostriedku, kde sa mu zobrazia aj ďalšie údaje, môže dôjsť k porušeniu § 52 ods. 2. Z uvedených dôvodov by mal informačný systém, resp. elektronický prostriedok obsahovať, pre účely podľa § 52 ods. 2, funkcionalitu na štruktúrovanú podobu návrhov na plnenie kritérií, a to v členení na samostatné zóny, pričom prístup pre uchádzačov by mal byť zabezpečený len do zóny, kde by sa im v súlade s § 52 ods. 2 sprístupnili výhradne konkrétne údaje, a to obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a návrhy na plnenie kritérií uchádzačov, ktoré sa dajú vyjadriť číslom.