LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GR ZVJS (Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže)
Pripomienka k: čl. I
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
V čl. I navrhujeme vložiť ďalší novelizačný bod, ktorý znie:
„V § 20 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Identifikácia v elektronickom prostriedku je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, fyzickú osobu zastupujúcu právnickú osobu a osobu alebo osoby oprávnené konať za právnickú osobu v záväzkových vzťahoch.
(6) Autentifikácia v elektronickom prostriedku je elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť elektronickú identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu a osoby alebo osôb oprávnených konať za právnickú osobu v záväzkových vzťahoch.“.“.
Odôvodnenie: V citovaných ustanoveniach sa identifikácia a autentifikácia definuje buď vo vzťahu k fyzickej osobe alebo vo vzťahu k právnickej osobe alebo vo vzťahu k fyzickej osobe zastupujúcej právnickú osobu. Predmetná úprava tak určuje podmienky pre identifikáciu a autentifikáciu v prípade právnickej osoby len pre túto právnickú osobu ako hospodársky subjekt alebo fyzickú osobu zastupujúcu túto právnickú osobu. Z uvedeného vyplýva, že citované ustanovenia neurčujú podmienky pre identifikáciu a autentifikáciu osoby oprávnenej konať za záujemcu alebo uchádzača. 
Osoba zastupujúca právnickú osobu, ktorej identifikácia a autentifikácia je definovaná použitím alternatívnej spojky „alebo“ nemusí a s veľkou pravdepodobnosťou vo väčšine prípadov ani nebude osobou oprávnenou konať za záujemcu alebo uchádzača v záväzkových vzťahoch. Vzhľadom na to, že podľa navrhovaných úprav § 164 ods. 2 písm. f) a § 170 ods. 5 písm. g) sa pod podpisom navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa rozumie identifikácia a autentifikácia tejto osoby podľa § 20 ods. 5 a 6 v elektronickom prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, pričom zároveň je definovaná podmienka vyžadovania podpisu navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa, je uvedená úprava predmetných ustanovení v rozpore s touto podmienkou.