LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: k čl. I bodu 51, 52, 60, 62, 68, 70, 71, 72 pôvodné
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I – k pôvodným bodom 51 a 52
Pôvodné body 51 a 52 navrhujeme spojiť do jedného novelizačného bodu s takýmto znením:

„51. V § 173 ods. 14 sa slová „§ 169 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 169 ods. 3 alebo ods. 4“ a na konci sa pripája táto veta: „Postup podľa predchádzajúcej vety možno uplatniť len na tie porušenia, ku ktorým došlo v predchádzajúcich troch rokoch odo dňa začatia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného.“. 

Zároveň je potrebné prečíslovať všetky nasledujúce novelizačné body.

K čl. I – k pôvodnému bodu 60
V pôvodnom bode 60 úvodnej vete navrhujeme za slová „§ 177 ods. 10 sa“ vložiť slová „za písmeno d)“.

K čl. I – k pôvodnému bodu 62
V pôvodnom bode 62 [§ 177 odseku 16] navrhujeme slová „tretia veta“ nahradiť slovami „tretej vety“.

K čl. I – k pôvodnému bodu 68
V pôvodnom bode 68 úvodnej vete navrhujeme slovo „ods.“ nahradiť slovom „odsek“.

K čl. I – k pôvodnému bodu 70
Pôvodný bod 70 navrhujeme upraviť takto:
„70. V § 185 ods. 1 sa za slová „§ 158 ods. 2 prvej vety,“ vkladajú slová „§ 158b ods. 6,“ a za slová 
„§ 182“ sa vkladá čiarka a slová „§ 182a“. 

K čl. I – k pôvodnému bodu 71
V pôvodnom bode 71 navrhujeme na konci novelizačného bodu vložiť horné úvodzovky a bodku (skutočností.“.).

K čl. I – k pôvodnému bodu 72
V úvodnej vete pôvodného bodu 72 navrhujeme slovo „dopĺňajú“ nahradiť slovom „vkladajú“ a slovo „nadpisu“ nahradiť slovom „nadpisov“. Na konci novelizačného bodu navrhujeme vložiť horné úvodzovky a bodku (2020.“.).