LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: k čl. I pôodný bod 19, 21, 26, 28, 30, 38
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I – k pôvodnému bodu 19
V pôvodnom bode 19 navrhujeme čiarku za slovom „nápravy“ nahradiť bodkočiarkou.

K čl. I – k pôvodnému bodu 21
V pôvodnom bode 21 navrhujeme zvážiť použitie slova „najneskôr“ a nahradiť ho slovami „ako posledná“ v súlade s terminológiou použitou v § 54 ods. 11 písm. b) zákona.

K čl. I – k pôvodnému bodu 26
Pôvodný bod 26 navrhujeme upraviť takto:
„26. V § 64 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o zadávanie zákaziek prostredníctvom dynamického nákupného systému, predložené ponuky, zápisnica z otvárania ponúk a zápisnica z vyhodnotenia ponúk sa nezverejňujú,“.  

K čl. I – k pôvodnému bodu 28
Pôvodný bod 28 navrhujeme upraviť takto:
„28. V § 112 ods. 4 prvej vete sa za slovami „podmienky účasti“ čiarka nahrádza slovom „a“ a za slovom „preukázať“ sa vypúšťa čiarka a slová „ a podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje“. 

K čl. I – k pôvodnému bodu 30
Pôvodný bod 30 navrhujeme upraviť takto:
„30. V § 113 ods. 2 písm. c) sa za slovom „preukázať“ vypúšťa čiarka a slová „podmienku podľa 
§ 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje,“.

K čl. I – k pôvodnému bodu 38
V pôvodnom bode 38 úvodnej vete navrhujeme za slovom „nadpisu“ vložiť slová „nad § 158a“.