LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: k čl. I bodu 6, 9, 12, 14, 16 pôvodné
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I – k pôvodnému bodu 6
V pôvodnom bode 6 navrhujeme za slovami „8 a“ vypustiť slovo „ods.“.

K čl. I – k pôvodnému bodu 9
V pôvodnom bode 9 navrhujeme vypustiť slová „gramatických“ a „gramatickom“ podľa bodu 41.4 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

K čl. I – k pôvodnému bodu 12
Pôvodný bod 12 navrhujeme upraviť takto:
„12. V § 22 ods. 3 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová „a ani ustanovenia ukladajúce ...“. 

K čl. I – k pôvodnému bodu 14
Pôvodný bod 14 navrhujeme upraviť takto:
„14. V § 38 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).“.

K čl. I – k pôvodnému bodu 16
Pôvodný bod 16 navrhujeme upraviť takto:
„16. V § 40 ods. 4 prvej vete za slová „platnosť alebo splnenie podmienky účasti“ nahrádzajú slovami „platnosť, splnenie podmienky účasti alebo či sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6“.