LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: k čl. I bodu 3 pôvodný
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
K čl. I – k pôvodnému bodu 3

V pôvodnom bode 3 [§ 10 odsek 10] navrhujeme na konci poslednej vety pripojiť tieto slová: „alebo na webovom sídle verejného obstarávateľa.X).

Poznámka pod čiarou k odkazu X znie:
„X) § 5a ods. 6 a 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.

Táto pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:
Podľa § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, sa zverejňuje v registri; to neplatí, ak ide o Národnú banku Slovenska a povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50 % účasť.“.

Podľa § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku.7e)“.

Máme za to, že nemôže byť na ťarchu verejného obstarávateľa pokiaľ tento verejný obstarávateľ v súlade s legislatívou (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov) zverejňuje zmluvy na svojom webovom sídle.  Zverejnenie zmluvy na webovom sídle verejného obstarávateľa je rovnocenné k zverejneniu zmluvy v  Centrálnom registri zmlúv.

Na základe uvedeného navrhujeme, aby bol novelizačný bod 3 (§ 10 odsek 10) upravený tak, že verejný obstarávateľ, ktorý zverejňuje zmluvy na svojom webovom sídle podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) nebol taktiež povinný uviesť v súhrnnej správe zmluvy zverejnené na svojom webovom sídle.