LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: k čl. I bodu 1 pôvodny
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I – k pôvodnému bodu 1
V čl. I pôvodnom bode 1 znenie úvodnej vety navrhujeme upraviť takto: 

„1. V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:...“. Zároveň v znení písmena q) navrhujeme za slovom „prostredníctvom“ vypustiť dvojbodku a na konci druhého a tretieho bodu navrhujeme vložiť čiarku. 

V pôvodných bodoch 7, 10, 42 a 55 navrhujeme úvodné vety upraviť primerane tak, ako je to v našej pripomienke k čl. I bodu 1 prvej vete.