LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: k čl. I k novemu bodu 1
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K čl. I – k novému bodu 1 

Do čl. I predloženého návrhu zákona je potrebné doplniť nový bod 1 s takýmto znením: 

„1. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aj), ktoré znie:
„aj) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom sú služby poskytované v súvislosti s prípravou riešenia a riešením krízových situácií na finančnom trhu.11a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.  z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú.v. EÚ L 225, 30.7.2014) v platnom znení. ". ".

Táto pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:
Navrhuje sa doplniť výnimka podľa § 1 ods. 2 písm. aj) zákona a vyňať z pôsobnosti zákona civilné zákazky a koncesie na služby spojené s prípravou riešenia a riešením krízových  situácií na finančnom trhu podľa zákona č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa do slovenského právneho poriadku transponovala smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/59 z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. L 173, 12.6.2014) BRRD. 
Riešenie krízových situácií bánk sa realizuje v rámci osobitného konania, ktoré má v zmysle recitálu 5 smernice (EÚ) 2014/59 v platnom znení zabezpečiť dostatočne včasnú a rýchlu intervenciu do zlyhávajúcej banky tak, aby sa závažne neprerušila kontinuita jej zásadných finančných a ekonomických funkcií, a aby sa minimalizoval vplyv zlyhania na hospodársky a finančný systém.
S cieľom zachovať dôveru vo finančný trh, stabilitu finančného trhu a minimalizovať negatívne dôsledky zlyhania bánk na hospodársky a finančný systém je nevyhnutné veľmi  rýchle a koordinované konanie orgánov zodpovedných za riešenie krízových situácií na finančnom trhu, ktoré si súčasne vyžaduje vysokú mieru flexibility. 
Vzhľadom na obmedzený časový priestor vyhradený pre takéto konanie  je potrebné v maximálnej miere znížiť administratívnu záťaž pri výbere subjektov, ktoré sa na riešení krízových situácií podieľajú a teda aj obmedziť osobitné administratívne požiadavky stanovené zákonom. 
V praxi pôjde o zákazky poskytované subjektami, ako sú najmä osoby nezávislé na verejnej moci, ktoré vykonajú ocenenie zlyhávajúcej banky ako aj  poradenské spoločnosti kancelárie, ktoré vzhľadom na veľký obsah činností spojených s riešením krízových situácií v tomto procese zohrajú dôležitú úlohu.

V nadväznosti na túto pripomienku je v čl. I návrhu zákona potrebné prečíslovať nasledujúce body.