LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: Všeobecné pripomienky k čl. I návrhu zákona [k návrhu zmien a doplnení zákona č. 343.2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Všeobecné pripomienky k čl. I návrhu zákona [k návrhu zmien a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]
1. Upozorňujeme, že novelizačný bod je potrebné na konci ukončiť bodkou. Z uvedeného dôvodu navrhujeme v celom návrhu zákona doplniť bodku v tých novelizačných bodoch, ktoré nie sú ukončené bodkou, napríklad takto:
- v bode 5 ...obstarávateľa“. 
- v bode 7 ...o urovnaní.39c)“.
- v bode 11 ...nachádzajú.“.
- v bode 55 ... nedôvodné“.    
2. V texte návrhu zákona je potrebné označenie odkazov na poznámky pod čiarou uvádzať nad slovom až za čiarkou (bodkou) a zároveň s veľkou pravou zátvorkou, napríklad v bode 3 takto: „...predpisy,32b)...“, ďalej v bode 7 takto: „...súťaž,39a)... zhovievavosti39b)...
o urovnaní. 39c)“.